1. Užitečné informace - www.stkinfo.cz

2. Technická prohlídka

Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu, činnosti ústrojí a zařízení silničního vozidla.

Kontrolou technického stavu silničního vozidla se rozumí kontrola:

Při zahájení technické prohlídky musí být u silničního motorového vozidla předložen protokol o měření emisí s kladným výsledkem.

Technickou prohlídkou silničního vozidla ve stanici technické kontroly mohou být zjištěny tyto stupně závad na technickém stavu vozidla, jeho ústrojí a částech:

Silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

3. Druhy technických prohlídek

Pravidelná technická prohlídka

Technická prohlídka provedená ve lhůtách stanovených zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění změn a doplňků. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla.

Opakovaná technická prohlídka

Technická prohlídka následující po pravidelné technické prohlídce, při které byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C). Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů po pravidelné technické prohlídce se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém se vážná nebo nebezpečná závada vyskytla, a na vnější vizuální kontrolu vozidla, kterou se ověří, zda od pravidelné technické prohlídky nedošlo k poškození nebo k úpravám na vozidle. Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů se provede v plném rozsahu.

Evidenční kontrola

Tato technická prohlídka je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky. Protokol o evidenční kontrole vystavený STK je nutný např. při přihlášení vozidla do registru vozidel nebo při změně údajů v registru.

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

Tato technická prohlídka je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky. Protokol o evidenční kontrole vystavený STK je nutný např. při přihlášení vozidla do registru vozidel nebo při změně údajů v registru.

Technická prohlídka před registrací vozidla

Technická prohlídka vozidla, jehož technická způsobilost byla již schválena, ale vozidlo dosud nebylo registrováno v České republice. Tato technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, při respektování zvláštností vozidla a jeho dokladů.

Technická prohlídka na žádost zákazníka

Technická prohlídka provedená v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku technické prohlídky do technického průkazu vozidla.

4. Přistavení vozidla k provedení technické prohlídky

5. Potřebné doklady

Pravidelná technická prohlídka

Opakovaná technická prohlídka

Evidenční kontrola

Technická prohlídka prováděná za účelem zápisu silničního vozidla do registru vozidel

TP na žádost zákazníka

Přestavba vozidla

Dovozová TP

Prodej ekoplakety

6. Termíny platnosti technické prohlídky

vozidla kat. M2/M3
nákladní automobil kat. N2/N3
přívěs, návěs kat. O3/O4
vozidla taxislužby
vozidla s právem přednosti jízdy
1 rok
osobní automobil kat. M1
nákladní automobil kat. N1
přívěsný vozík kat. O1 (s nájezdovou brzdou) + kat. O2
2 roky
přívěsný vozík kat. O1 (bez nájezdové brzdy)
vozidla kat. L
4 roky

7. Povinná výbava vozidel

Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně

 1. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně se rozumí
  1. náhradní kolo, tedy ráfek s pneumatikou, které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry,
  2. klíč na matice nebo šrouby kol vozidla a
  3. příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku.
 2. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně musí být vybaveno vozidlo kategorie M, N, O nebo R, s výjimkou
  1. vozidla, které má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,
  2. vozidla, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,
  3. vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,
  4. městského autobusu, zásahového požárního automobilu, komunálního vozidla, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, přípojného vozidla kategorie O1 nebo R1, požárního přípojného vozidla nebo přípojného vozidla kategorie R, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, nebo
  5. vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě.

Výstražný trojúhelník

Výstražným trojúhelníkem schváleným podle předpisu EHK č. 27 musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L nebo Z, jednonápravového traktoru s přívěsem a vozidla o celkové šířce menší než 1 m.

Hasicí přístroj

 1. Hasicím přístrojem se rozumí hasicí přístroj s odpovídající hasicí schopností podle příslušného technického předpisu5) . Hasicí přístroj musí mít provedeno posouzení shody výrobku autorizovanou osobou7) .
 2. Hasicím přístrojem musí být vybaveno vozidlo kategorie M2, M3 nebo sanitní vozidlo, a to
  1. vozidlo kategorie M2 nebo M3, které má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B,
  2. jiné vozidlo kategorie M2 nebo M3 jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo hasicím přístrojem podle předpisu EHK č. 107 nebo automatickým hasicím systémem v kombinaci s alespoň jedním hasicím přístrojem hasicí schopnosti 21 A nebo 113 B umístěným v blízkosti místa řidiče a
  3. sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B.
 3. Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umisťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

8. Lékárničky

1. Obsahem lékárničky musí být

a) v případě motolékárničky

zdravotnický materiál množství (ks)
Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m 2 1
Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m 2 1
Obinadlo škrtící pryžové (60x1250mm) 1
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1

nebo
b) v případě autolékárničky

zdravotnický materiál množství (ks)
Velikost lékárničky
I II III
Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m 2 3 5 10
Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m 2 3 5 10
Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm 1 2 4
Obinadlo škrtící pryžové (60x1250mm) 1 3 5
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 2 4
Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm 1 1 1
Izotermická folie (min. rozměr 200 x 140 cm) 1 1 1

2. Motolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo kategorie L, s výjimkou mopedu nebo motokola.
3. Autolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L, jednonápravového traktoru s přívěsem nebo motorového vozíku, a to

 1. vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících ve velikosti III nebo dvěma autolékárničkami ve velikosti II; u vozidla městské hromadné přepravy osob stačí jedna autolékárnička ve velikosti II,
 2. vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností od 9 do 80 cestujících včetně ve velikosti II a
 3. jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ve velikosti I.
4. Požární motorové vozidlo nebo sanitní vozidlo musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky stanoveným jinými právními předpisy.
5. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Součásti obsahu lékárničky musí být neporušené, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Ve vozidle pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umisťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující.

9. Měření emisí

Měřením emisí se rozumí kontrola technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, změření hodnot parametrů a vlastností popisujících emisní chování silničního motorového vozidla, jejich seřízení a případné odstranění zjištěných závad.

silniční motorová vozidla se zážehovými motory s neřízenými emisními systémy, včetně systémů s neřízenými katalyzátory:

silniční motorová vozidla se zážehovými motory s řízenými katalytickými systémy:

silniční motorová vozidla se zážehovými motory s řízenými katalytickými systémy a systémem palubní diagnostiky EOBD:

silniční motorová vozidla se vznětovými motory:

Před měřením emisí se kontrolují doklady registrovaného vozidla a osvědčení o měření emisí. Ověřují se identifikační údaje vozidla a motoru, homologační štítky a správnost údajů o měření emisí.

Měření emisí se provádí pomocí metod a použitím přístrojů a zařízení stanovených prováděcím právním předpisem. Přístroje pro měření emisí, stanovené prováděcím právním předpisem, schvaluje ministerstvo na základě zkoušek provedených pověřenou zkušebnou. Přístroje musí být metrologicky navázány.